انیمیشن بازسازی عملیات حزب الله و نکاتی درباره اهمیت آن

عملیات حزب الله در مزارع شبعا و مناطق اشغال شده لبنان بمب خبری در رسانه ها منفجر کرد. اهمیت این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است.