زمینه سازی برای ظهور ، آخرالزمان از آن کیست؟

برشی کوتاه از سلسله جلسات معبر آخرالزمان موسسه یاسین عصر اراک - همایش منزل سوم با موضوع «آخرالزمان از آن کیست؟» سخنران علیرضا پورمسعود