مناظره موسوی و حق شناس در برنامه «متن،حاشیه» فساد اقتصادی

سید نظام الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس و محمد جواد حق شناس مدیرمسئول روزنامه تعطیل شده اعتماد ملی در برنامه «متن حاشیه» شبکه سوم سیما درباره روند مبارزه با فساد مناظره کردند.