آیا مرگ ملک عبدالله دلیل بر نزدیکی ظهور است؟

برشی از سلسه نشست های معبرآخرالزمان موسسه یاسین عصر پژوه اراک - همایش منزل ششم با موضوع «جنیان از ملک سلیمان (ع) تا ملک مهدی (عج)» سخنران علیرضا پورمسعود