مستند « کیفرخواست » قسمت اول

مستند « کیفرخواست » بازخوانی جنایت های دکتاتوری سیاه حکومت پهلوی است که اکنون 36 سال از سقول آن می گذرد.