روزنه 160 ، وقتی هاشمی از فتنه بروز نکرده می‌گوید!

گزارش خبری روزنه 160 ، وقتی هاشمی از فتنه بروز نکرده می‌گوید!