بیعت به سبک سعودی!

در عربستان عده زیادی از مردم با تشکیل صف از مقابل عکس‌ها گذشته و با دست دادن با شاه جدید و جانشینانش بیعت می‌کنند(!)