نترسید از اسلام - رحیم پور ازغدی

استاد رحیم پور اذغدی : اسلام فقط زیارت و عزاداری نیست! زیارت و عزاداری بخشی از تشیع است، اصل تشیع نیست!