خوشه چین : رحیم معینی کرمانشاهی

خوشه چین : رحیم معینی کرمانشاهی
شعر خوانی در مراسم سالگرد استاد پرویز یاحقی
تهیه کننده و فیلمبر دار : هشترودی
برداشت از صفحه فیس بوک استاد لقمان ادهمی loghman.adhami