مستند «فروغ بهمن»

روایت روزهای انقلاب و بهمن ماه 57