انیمیشن کامل ماهواره ایرانی فجر

پرتاب ماهواره ملی فجر که توسط دانشمندان و مهندسان ایرانی در داخل کشور ساخته و توسط ماهواره بر تمام ایرانی "سفیر فجر" به مدار "لئو" پرتاب شده موجب حس غرور ملی در بین ملت شد.