افشاگری توکلی درباره نقش مهدی هاشمی در پرونده "استات اویل"

نماینده مردم تهران گفت: در ژوئن ۲۰۰۲ و ژانویه ۲۰۰۳ شرکت ملی نفت دولتی نروژ دو نوبت به فرزند رئیس‌ جمهور اسبق پول داده تا وی استات اویل را برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند.