عظمت رو ببین و به سجده برو ای انسان

عظمت رو ببین و به سجده برو ای انسان