110 هزار میلیارد تومان ضرر سهامداران بورس بعد از توافق ژنو!!

مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد درباره سقوط آزاد یک سال اخیر بازار سرمایه قانع نشد!

110 هزار میلیارد تومان ضرر سهامداران بورس بعد از توافق ژنو!!