آقای رئیس؛ چرا اینقدر راحت برداشت غیرقانونی را عادی جلوه می‌دهید؟!

رئیس مرکز تجارت جهانی در واکنش به اظهارات سیف در یادداشتی برای «نسیم» نوشت: می‌دانید این برداشت چه پیامدهای مخربی بر اقتصاد خواهد داشت؟ - قبح برداشت‌های غیرقانونی ریخته شد- جهانگیری، سیف را محاکمه کند.