آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید: مسکن مهر مزخرف است!

آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید: مسکن مهر مزخرف است!

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی:

مسکن مهر مزخرف است!