مستند به روایت دربار ، قسمت ششم ، روابط امنیتی پهلوی و رژیم صهیونیستی

موساد پدر معنوی ساواک - پیشنهاد ترور امام خمینی(ره) از طرف پهلوی به موساد