مستند نوشابه استاد رائفی پور

مضرات و خطرات نوشابه از نظر استاد رائفی پور و دکتر روازاده....مطمئن باشید بعد از دیدن این کلیپ به نوشابه لب نخواهید زد...!