نماهنگ «بابا خون داد»

نماهنگ «بابا خون داد»

بابا آب داد دیگه شعار ما نیست، بابا خون داد، بابا خون داد...