فیلم ارسالی از دوربین نصب شده ماهواره بر سفیر فجر در فضا

فیلم ارسالی از دوربین نصب شده ماهواره بر سفیر فجر در فضا

به همراه تصویر لحظه آزاد شدن ماهواره فجر در فضا و حرکت آن