آقایان نترسید از اسلام

نترسید از اسلام،اسلام مواظب شماست نمیخواد شما مواظب اسلام باشید.ما مذهب رو خلاصه کردیم در زیارت و عزاداری،خارج از عزاداری و زیارت مذهب تو زندگی ما نیست.چرا باید بازار ما اینگونه باشد؟