امام خامنه ای: «توافق نکردن» بهتر از «توافق بد» است.

به لطف خداوند ملت ایران در 22 بهمن نشان خواهد داد هرکسی که بخواهد این ملت را تحقیر کند، با ضربه متقابل مواجه خواهد شد.