مادری بر دوش فرزند در پیاده روی اربعین

زائر ایرانی که مادرش را بر دوش گرفت تا به همراه هم در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کنند.