مستند «چند نما از دیکتاتور»

در این مستند به بیان نماهای مختلفی از رژیم پهلوی و شخص محمدرضا پهلوی پرداخته می شود.