استاد پناهیان: میتوان گفت این اشتباهات تصادفی ست؟؟!!

استاد پناهیان: میتوان گفت این اشتباهات تصادفی ست؟؟!!