وحدت چیست و چرا؟

چرا باید در بین مسلمانان وحدت ایجاد کنیم؟