قطره ای از دریا

تصاویری از رهپیمایی 22 بهمن و ضربه متقابل ملت ایران