مستند «آن روزها» خاطرات امام خامنه ای از دوران مبارزه با رژیم پهلوی - بخش اول

مستند «آن روزها» خاطرات امام خامنه ای از دوران مبارزات با رژیم شاهنشاهی

(فیلم ضبط مصاحبه بیان خاطرات مربوط به 11 بهمن 1363 )