مستند «آن روزها» خاطرات امام خامنه ای از دوران مبارزه با رژیم پهلوی - بخش دوم

مستند «آن روزها» خاطرات امام خامنه ای از دوران مبارزات با رژیم شاهنشاهی - قسمت دوم