روایتی از اتفاقات فتنه 88 در مستند «روزهای خرداد»

شورای نگهبان و وزارت کشور دو نهاد مهم در فرآیند برگزاری انتخاباتن هستند. شورای نگهبان تایید نامزدها و تایید سلامت انتخابات، و وزارت کشور مراحل اجرایی انتخابات را برعهده دارند.