من دیپلمات نیستم، من انقلابی ام

من دیپلمات نیستم، من انقلابی ام