فیلم منتشر نشده ، شرایط حاکم اسلامی در بیان امام خمینی(ره) ، سال 57 نوفلوشاتو

فیلم دیده نشده از زمان حضور امام خمینی در نوفلوشاتو، سال 57.

شرایط حاکم اسلامی در بیان امام خمینی(ره)