فیلم منتشر نشده ، شرایط حاکم اسلامی در بیان امام خمینی(ره) ، سال 57 نوفلوشاتو

فیلم دیده نشده از زمان حضور امام خمینی در نوفلوشاتو، سال 57.

شرایط حاکم اسلامی در بیان امام خمینی(ره)

فیلمفیلمسیاسیامام خمینیاسلامیخمینی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x