سازمان محیط زیستِ خانم ابتکار بازهم گل کاشت!!!

به گفته وزارت بهداشت، 10 سال قبل در زمان ریاست خانم معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست، با بخشنامه ای به وزارت بهداشت اعلام میکند که بیمارستانها برای امحای کامل زباله های عفونی بیمارستانی باید از شرکتی خاص، دستگاهی خاص را خریداری کنند، اما اکنون سازمان محیط زیست با ریاست همان خانم ابتکار، مدعی شده است که این دستگاه ها امحاء زباله های عفونی را درست انجام نمی دهند!