مسیر استقلال

در دوران پهلوی سفیر آمریکا به بالاترین مقام کشور تماس می گرفت و دستور میداد و او اجرا میکرد!!

اما اکنون مهم ترین ویژگی جمهوری اسلامی، استقلال آن و دست رد به همه قدرت های مادی شرق و غرب عالم است.

این استقلال را در مسیر مذاکرات نیز باید حفظ کنیم.