اراده سیاسی برای اعلام نتایج آزمایش بنزین وجود ندارد؟!

اراده سیاسی برای اعلام نتایج آزمایش بنزین وجود ندارد؟!