نقش تبلیغات رسانه ای در انحراف

استاد رائفی پور: نقش تبلیغات رسانه ای در انحراف

در تاریخ خواص چگونه منحرف شدند؟