جهاد مغنیه از زبان مادر شهید عماد مغنیه

مادر شهید عماد مغنیه (از فرماندهان حزب الله لبنان) خاطره ای در مورد خوابی که از نوه اش دیده نقل می کند.