معضل اقتصادی-فرهنگی جامعه ما ، قسمت دوم

152
04 آذر 1394

معضل اقتصادی-فرهنگی جامعه ما ، قسمت دوم

ذانقه سازی با طعم دروغ توسط رسانه

فیلمفرهنگیاقتصادیایراندولتاقتصاد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x