دبه کردن خودرو سازان در قبال وام خودرو

وام هایی که قرار بود شهروندان را صاحب خودرو کند اما دست بر قضا جیبشان را خالی می کند.