تبلیغات در حوزه گردشگری می تواند یک انقلاب در این صنعت باشد

برای تبلیغات در صنعت گردشگری رسانه های مختلفی می توانند دوشا دوش میراث قرهنگی و گردشگری این راه پر پیچ و خم را هموار کنند.