برادر تازه متولد شده ای که ۴K فیلم برمیدارد

106
04 آذر 1394

شاید بتوان اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ را برادر ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه DVX-100 داﻧﺴﺖ.

این دوربین با وزنی حدود ۳٫۵ کیلوگرم (ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮی و ﻟﻨﺰ) ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب می شود.

فیلمتازهاي تکنولوژيتکنولوژيعصرنوينnewage

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x