برادر تازه متولد شده ای که ۴K فیلم برمیدارد

شاید بتوان اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ را برادر ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه DVX-100 داﻧﺴﺖ.

این دوربین با وزنی حدود ۳٫۵ کیلوگرم (ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮی و ﻟﻨﺰ) ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب می شود.