داستان ادامه دار دختران روستای شين آباد

بعد گذشت بيش از سه سال از حادثه شین آباد وزير کارو رفاه اجتماعی از برقراری مستمری آنها خبر داد.

فیلمروستای شين آبادشين آبادرفاه اجتماعیوزير کاردیدنی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x