داستان ادامه دار دختران روستای شين آباد

119
04 آذر 1394

بعد گذشت بيش از سه سال از حادثه شین آباد وزير کارو رفاه اجتماعی از برقراری مستمری آنها خبر داد.

فیلمروستای شين آبادشين آبادرفاه اجتماعیوزير کاردیدنی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x