داستان ادامه دار دختران روستای شين آباد

بعد گذشت بيش از سه سال از حادثه شین آباد وزير کارو رفاه اجتماعی از برقراری مستمری آنها خبر داد.