آیا اینترنت قاتل زبان است؟

Emoji ها و استیکرها راه برقراری ارتباط را تغییر داده اند. وقتی از شکلک ها برای بیان احساسات مان استفاده می کنیم غمگین بودن، شاد بودن و یا عصبانیت مان را دیگر در قالب کلمات بیان نمی کنیم به این صورت مردم دستور زبان , ساختار جمله و کلمات را کم کم فراموش خواهند کرد واز کلمات اختصاری استفاده می کنند.در طول پنج سال گذشته این اتفاق در رسانه های اجتماعی رواج زیادی پیدا کرده است.