مواظب بدافزار جدید اندرویدی باشید

گونه های جدید بدافزارهای اندرویدی تغییر ظاهری داده اند و در قالب برنامه هایی مثل candy crash و snapchat ظاهر شده اند.