دوربین پاناسونیک AG-AC90 در کادر بسته

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿد در دﺳﺘﻪ دورﺑﯿﻨﻬﺎی دﺳﺘﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮب ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮبرداری ﺧﺒﺮی ، آموزشی و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﮔﺰﯾﻨﻪ ای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿد، ﺑﯽ ﺷﮏ این پاناسونیک تازه وارد با توجه به ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، وزن ﺳﺒﮏ، ﺑﺎﺗﺮی بادوام و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه اﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ دارد میتواند در لیست انتخاب ها قرارگیرد.