پارلین ۲را تماشا کنید

پارلین ۲ گلایدری که تا ارتفاع لبه جو اوج می‌گیرد