معرفی اپلیکیشن Fetch Notes

فچ نوتز اپی ساده و جالب برای مدیریت کارهاست. می‌توانید فهرستی از وظایف مورد نظرتان را طراحی و همچنین برای کارهای مهم خود هشداری تنظیم کنید تا بدین ترتیب اتفاق مهمی را فراموش نکنید.