مهر پلمپ بر در دانشکده خبر

260
03 آذر 1394

به دنبال شکایت مالک ساختمان دانشکده خبر در خیابان شهید بهشتی تهران، این ساختمان توسط ماموران دستگاه قضایی تخلیه و پلمب شد.

فیلمدانشکده خبرپلمپشهید بهشتیدستگاه قضاییاخبار

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x