کميجان روستایی با مشکلات زيست محيطی

کميجان روستايی که علی رغم اينکه منطقه محافظت شده محيط زيست بشمار ميرود اما سالهاست با مشکلات زيست محيطی دست و پنجه نرم ميکند