25 میلیون چند تا 3 میلیون است؟!

شايد شما هم تو اين روزها به اين موضوع که چرا وام خودرو 25 ميليون تومان و وام ازدواج 3 ميليون تومان برخورد کرده اید، موضوعي که در محافل اجتماعی دستمايه طنز هم شده است.